Det börjar som ett stopp i köksavlopp

Ju mer snålspolande samhället blir och ställer krav på oss att använda mindre och mindre vatten, desto oftare förutspår vi att vi rörmokare kommer att få åka på stopp i köksavlopp . Dels pga av dom gamla rören som fortfarande finns kvar och dels pga att det som spolas ner i avloppet inte får den skjuts iväg som den egentligen behöver. Så problemen som redan finns i dom större städerna där dom ibland råkar ut för gigantiska berg utav rester nere i avloppen. Så är det nog ett problem som kommer dyka upp oftare även i en mindre stad.

Vad är ett avlopp?

Avlopp, eller avloppssystem, är ett rörsystem för att avleda och ta hand om avloppsvatten. I dagligt tal kan avlopp även ha betydelsen avloppsvatten. I tekniska sammanhang anses avlopp vara en samlingsterm för system för dagvatten och spillvatten.

Dagvatten är regnvatten och vatten från till exempel snösmältning.

Spillvatten indelas oftast i svartvatten, som är det som spolas ut från toaletter, och gråvatten (eller BDT-vatten ), som är smutsigt vatten från bad , duschar , diskning och tvätt.


Avloppets system utvecklades redan under antiken.

Ganska långt fram i tiden förekom avancerade avloppssystem,
i Visby anlades som i andra medeltida städer på kontinenten ett avloppssystem i mitten av 1200-talet.
Under senare tid kom dock de växande storstäderna att få kraftigt underdimensionerade avloppssystem.

Nyinvesteringar blev för dyra, och de gamla systemen glömdes bort och förföll.

Först på 1800-talet började man åter anlägga kloaksystem efter rationella grunder.


I Sverige påbörjades byggandet av ett avloppssystem i Göteborg 1866 och i Stockholm 1868.

De tidiga avloppsledningarna användes främst för disk- och tvättvatten.

Att ansluta WC till avloppssystemen var länge förbjudet, och blev vanligt först på 1920-talet.Med ett kommunalt avloppssystem menas en avloppsanläggning som sköts av en kommunal förvaltning eller ett kommunalägt bolag. Till ett sådant system kopplas avloppsvatten huvudsakligen i tättbebyggda områden. Kommunen ser till att avloppsvattnet renas i en reningsanläggning innan det skickas ut till sjöar, hav och vattendrag igen.

I äldre områden kan det förekomma att spillvatten och dagvatten avleds i samma rör (kombinerat system).

I nyare områden finns skilda ledningar för spillvatten respektive dag- och dräneringsvatten (duplikatsystem).

Det senare minskar risken för översvämning och inträngning av spillvatten i källare i samband med stora regnmängder.